La descendència dels Arbona dits de Sa Cabana a Fornalutx

Un relat de: Cavaller de Moncaira

Antoni Joan Arbona (+1618) senyor de l'Alqueria de Monnàber tengué,entre altres i a més del que fou el seu hereu principal JOAN ARBONA,un fill que nomia JORDI.A aquest fill li deixà " Sa Domenega" i el que avui en dia coneixem per "Sa Caban" o "Ses Cabanes".
El tal Jordi,que havia de morir l'any de la Bèstia o sigui el 1666,es casaria,una primera vegada,amb Elisabeth Canals,molt possiblement de la familia d'aquest llinatge afincada a Deià,el 1619 i el 1630 es tornaria casar en segones noces amb Joana Mallol Reinés.Dels dos matrimonis tengué fills.
Jordi Arbona Canals (*1627),fill de la primera muller,tengué " Sa Domenega" i d'ell són descendents els actuals propietaris d'aquesta finca aixi com també els qui fins ara, ho han estat del Casal de Can Xoroi.Sa Cabana fou per VICENÇ ARBONA MALLOL fill del segon matrimoni;el qual,el 1660,estava casat amb Bonaventura Mallol Arbona de la familia que a Tuent era propietaria de Can Lleig i que posteriorment, al quedar-se vidua,contreuria noves noces amb el Senyor de Bàlitx d'Avall,Pere Antoni Ripoll.
Vicenç Arbona Mallol i la dona Bonaventura Mallol Arbona foren els pares d'un segon,
VICENÇ ARBONA MALLOL (+1745) casat amb l'hereva de Ca'n Lleig Antònia Mallol aixi com a Sebastià (1753) que continuaria la branca de Sa Cabana.
Dia 7 de desembre de l'any 1758 es casava a l'església de Sóller un fill de Vicenç Arbona i d'Antònia Mallol nomenat Jordi amb una fornalutxenca,Margalida Busquets Mallol de la familia de Can Xandre.
SEBASTIÀ ARBONA MALLOL,citat abans, hereteria "Sa Cabana" i havent-li premort el seu primogènit mascle,VICENÇ ARBONA MALLOL (1700-1726), reparti el patrimoni entre els altres dos fills Antoni i Sebastià haguts com el primer de la seva esposa Magdalena Mallol i Borràs.Filles seves eren Magdalena muller del Senyor del Reguer (d'Alaró) Miquel Palou;Margalida esposa de Francesc Ballester;Maria casada amb Jeroni Canals Estades-Prom,de Can Toni Gros i Bonaventura.
Antoni Arbona (+1792) deixaria unicament descendència femenina de la seva esposa Caterina Rosalia Mallol dels Abats i Penya de Monnàber.Margalida i Catarina Arbona Mallol dels Abats,mortes respectivament el 1810 i el 1812,eren fadrines mentre que les seves germanes: Magdalena seria la muller de Joan Baptista Busquets-Xandre;Isabel.la d'Antoni Mallol Arbona de Can Xoroi (el primer batle de Fornalutx) i Maria,la de Josep Bisbal.
La descendència masculina,per conseguent,es continuarà amb el segon
SEBASTIÀ ARBONA MALLOL (+1796) que estava casat amb Francisca Ballester,
El 14 de maig del 1742 el primer o el segon dels Sebastians Arbona Mallol,de Sa Cabana,entrava a formar part del Consell de l'església de Fornalutx,aleshores filial de la Parroquia de la vila de Sóller juntament amb Josep Bisbal,Joan Pau Borràs,Francesc Mallol dels Abats i Antoni Bonaventura Arbona.
Entre els fills que tenguéren Sebastià Arbona Mallol i Francisca Ballester destacarem a Magdalena (+1798) casada amb Damià Deià de Moleta i Sebastià l'hereu de la casa i llinatge.
SEBASTIÀ ARBONA BALLESTER (1730-1826) propietari de Sa Cabana fou un dels consellers de la junta d'obrers de l'església fornaslutxenca,allà pels anys 1787 i 1788, amb els senyors Joan Baptista Estades de Moncaira i Penya de Monnàber,Jaume Mallol de Bàlitx i Ponç-Pati,Jordi Bisbal i Ballester i Gabriel Busquets-Xandre i Mallol.Casat amb Magdalena Ballester Bisbal (+1820) seria el pare d'un segon SEBASTIÀ ARBONA BAlLLESTER (el quart Sebastià,propietari de Sa Cabana) i de Magdalena (1789-1869).
Mort,als 75 anys,l'11 de febrer de 1865,Sebastià estava casat amb Margalida Mallol.Li premori sense infants el seu primogènit Sebastià (+3-6-1828) qui hauria estat el tercer Sebastià Arbona Mallol i el cinquè dels propietaris de Sa Cabana d'aquest nom.
Sa Cabana passà,aleshores,al segon fill nomenat Guillem i la casa.posada de Fornalutx ubicada al carrer que se coneixia amb el nom de carrer de "sa lluna" i que fa cantonada amb la del carrer de l'alba dit també "carrer de baix" fou dividida entre aquest i el seu germà petit Josep.
GUILLEM ARBONA MALLOL (1819-1866) sobreviurà apenes un any al seu progenitor.Fou el darrer propietari mascle de Sa Cabana de cognom Arbona.Casat amb Catarina Mallol Ballester (´1801-1896) dividi la finca entre les seves filles Margalida i Maria.A aquesta darrera que seria la meva besavia paterna-materna li deixaria la porció de la casa posada en el poble i que és la que's troba davant Can Arbona o sigui l'edifici de Ses Cases de la Vila de Fornalutx. Això segons acte fet, davant el notari Josep Castellò, el 5 d'abril de 1.862 en contemplació del matrimoni del casament que la dita besavia meva faria amb Joan Solivelles Mestre el meu besavi.
El 7 d'abril de 1.873 es farà a la notaria de Francesc Alcalde escriptura de divisió dels bens de Guillem Arbona Mallol per la seva vidua.
MARIA ARBONA MALLOL morirà a la finca de Son Llobera de Lluc el 26 de novembre de 1894; havent expressat, dos dies abans, darreres voluntats davant el notari Antoni Planes Sagrera.
Del seu matrimoni celebrat,el referit any 1862,amb el propietari d'aquesta possessió de muntanya Joan Solivelles Mestre,le sobreviurien vuit infants:Bernadi (Fornalutx1865-Sant Joan 1942 que fou metge),Teresa (1867-1937 la meva senyoràvia),Guillem (1869-1950 que seria sacerdot),Joan (1871-1946 qui heretà Son LLobera),Catalina ( 1875-1927 monja de clausura del Convent de Caputxines com a Sor Maria Lluisa),Maria (1879-1934 també monja de clausura però del Convent carmelità de les Tereses com a Sor Maria de Jesus),Margalida (1881-1951) i Antònia (1885-1960 que moriria fadrina) Quatre d'aquests infants venguéren a viure i a morir a Fornalutx,Teresa casada amb Joan Baptista Estades de Moncaira i Bennasser de Massana i Margalida esposa de Vicenç Vicens Estades,alies Trota i dit també "Vicenç des Morers",per raó del seu matrimoni;Guillem per haver-hi sigut destinat després de la seva ordenació sacerdotal i Antònia que vengué per a servir el germà capellà qui a més era el seu padri de fonts.
El Doctor BERNADI SOLIVELLES ARBONA - que a diferència dels altres germans seus, havia nascut al poble de sa mare o sigui Fornalutx on aprengué les primeres lletres en temps del mestre Jaume Tugores- fou membre de la Directiva del Col.legi de Metges de Balears allà pels anys vint. Essent encara solter i en època de servei militar, a finals del XIX, passà una temporada a les Illes Filipines on exerci la seva professió de metge i on residien dos cosins seus sacerdots de la Companyia de Jesus.
El jesuita mallorqui Pare Joan Nadal li dedicà fa cosa d'un any un escrit en el periodic "Ultima Hora " de Palma de Mallorca: " El Doctor Bernardino Solivellas uno de los últimos de Filipinas". Hi conta - Joan Nadal - el succeit amb un cap de la insurrecció filipina que perdonà la vida a "l'oncle metge" per haver-li curat - el Doctor Solivellas- a la seva dona o sigui l'esposa del "cabecilla rebelde".
Mossen GUILLEM SOLIVELLAS ARBONA vengué a habitar a Fornalutx poc després de la seva ordenació sacerdotal el 1897.Fou vicari coadjutor de la ja Parroquia de Fornalutx entre 1914 i 1938 i vicari in capite de l'església de Biniaraix entre 1938 i 1941.També exerci per uns anys el càrrec de notari eclesiàstic a l'arxiprestat de Sóller.L'oncle Guillem heretà i cuidà personalment la porció de Sa Cabana que havia tocat a la seva mare;aquesta porció és coneguda per "Sa Cabana des Vicari".
En 1948 la traspassà al seu nebot BERNADI ESTADES I SOLIVELLES (1901-1956) a qui institueix com hereu en el seu testament.La casa de Fornalutx -no moblada- deixaria en usdefruit a la seva germana Antònia i en propietat al seu fillol Joan Estades de Moncaira i Solivelles o sigui mon pare.
El Senyor Bernadi Estades realitzà millores a la seva finca de "Sa Cabana" entre els anys 1948-1952 que efectuà el mestre marger Miquel Gual Colom de Can Means ( 1.904-1.983).
MARGALIDA ARBONA MALLOL-la filla gran de Guillem i Catarina- hereteria de l'altra meitat de Sa Cabana.Casada amb Bartomeu Mallol Busquets- de les families de Can Borràs i de Can Xandre de Fornalutx germà major del metge Jaume Antoni + 1935 ben conegut a tota la vall- el seu fill Jaume Antoni Mayol Arbona casat amb Antònia Marqués seria President del" Circulo Sollerense" o "Xiclets".Mori aquest darrer sense descendència el 1919 havent nascut el 1894.
CATALINA MAYOL ARBONA era filla dels expressats Margalida i Bartomeu i fou la que heretà "Sa Cabana" de sa mare.Es casà amb Joan Mayol Serra,de la familia dels Mallols.Frapuig o de Capapuig.Ella o els seus hereus venguéren Sa Cabana a Bartomeu Mayol Pons,d'una branca menor dels Mallols dels Abats i més conegut per "l'amo en Bartomeu Ponsa";per la qual cosa aquesta altra porció de la finca se la coneix com "Sa Cabana d'en Ponsa".Renéts de Bartomeu Mayol Pons són els ciclistes fornalutxencs Francesc i Felip Marti Mayol.
Descendents de Catalina Mayol Arbona (de Sa Cabana) són els germans Javier i Oscar Mayol Mundó que darrerament s'han fet càrrec del Consell d'Administració de Ferrocarril de Sóller S.A.El seu avi patern l'industrial Joan Mayol i Mayol (*1902),casat amb Margalida Thomas i que fou Cap Local a Sóller de Falange Española a una època que aquest càrrec es trobava separat del de batle,era fill de la tal Catalina.
Magdalena Mayol Arbona esposa de Miquel Castañer de Can Creveta era germana de Catalina la propietaria de "Sa Cabana.
Emigrà amb el seu marit,una temporada a Puerto Rico.La seva filla Magdalena casaria amb el seu parent Francesc Mayol Trias de Can Borràs.
Aquesta Magdalena Mayol Arbina és per tant l' àvia paterna del que ha sigut president del Col.legi d'odontòlegs de Balears Francesc Mayol Castañer i la repadrina del pintor Mariano Mayol Pizà.
La descendència agnaticia dels Arbona que posseïren Sa Cabana es continuada pels descendents de Josep Arbona Mallol (1822-1881) el tercer fill del segon Sebastià Arbona Ballester.Aquest estava casat amb Antònia Vicens Reinés,de Can Nyegos.
El seu fill Seba
stià (+1925) espòs de Maria Busquets Solivelles de Can Reió (familia a la qual crec que pertany el col-laborador de VEU DE SÓLLER Joan Vicens) emigraria una temporada a Nevers França i retornat a la vall nadiva ocuparia el carrec de tinent batle del seu poble durant la primera guerra europea.Tengué dos fills Josep i Llorenç.El primer 1887-1982 fou batle de Fornalutx de 1934 a 1936 amb la segona República Espanyola i de 1947 a 1953 sota el règim del General Franco.
No havent tengut fills o filles del seu matrimoni amb Francisca Colom Mayol,de Can Corona,,els seus bens constitueixen la nomenada "Fundació Arbona-Colom" administrada primer pel seu marmessor testamentari Jaume Vicens Ripoll i actualment per l'ajuntament de Fornalutx.
El segon Llorenç nascut a Fornalutx el 1892 i mort a Ciutat per la decada dels setanta seria el pare de Sebastià, oficial d' Infanteria de Marina. (1917-2001) i de Josep (+1999) qui l'11 d'octubre de 1942 es casaria a la Bàsilica de Sant Francesc amb Joana Fornés i Moragues.
Llorenç Arbona Busquets -Llorenç Cabana- era el propietari de la Casa.posada de Fornalutx,de Can Cabana,al carrer de l'Alba que havia tocat al seu avi Josep Arbona Mallol.Els seus hereus van vendre aquesta vivenda a Antoni Pons Palou ( + 2006),de Can Felip de Sóller,el qual, els anys seixanta, la traspassaria també per compra.venda a BartomeuVicens Arbona de Can Nyegos (1905-2000) nét d'un germà d'Antònia Vicens Reinés l'avia paterna dels germans Pep i Llorenç Arbona Busquets de Ca`n Cabana.
Llorenç Arbona Busquets regentà moltissisms d'anys,amb la seva esposa la fornalutxenca Catalina Mayol Ros,de "Cas Passador,"el Cafè de "Can Salat" a la Plaça de Sant Antoni a Palma de Mallorca .Després quan el boom del turisme amb els seus fills obri l'hotel "Balmes" a Can Pastilla.
L'oficial d' Infanteria de Marina,Sebastià Arbona Mayol, i la seva esposa Antònia Gelabert Llompart (1924-2001) moririen en tràgiques i lamentables circunstancies.La parella no deixà infants.El seu germà Pep tendria un fill Llorenç i dues filles Catalina i Joana Arbona Fornés. Casats respectivament (1964) amb Isabel Uribe Gomez, Mateu Zanoguera ( de Ferreteria Mateo) i Joan Mir Febrer ( 1972).
Llorenç Arbona Fornés (Ciutat 1943-1994) premori al seu pare i els seus fills Josep i Sebastià Arbona Uribe,nascuts els anys 1966 i 1974, que habiten actualment Palma de Mallorca continuen el llinatge mascle de la familia Arbona que antigament posseïa "Sa Cabana" a Fornalutx.
A començament dels anys seixanta també les germanes Teresa i Maria Bernarda Estades Amengual,filles de Bernadi Estades Solivelles i renebodes de Mossen Guillem Solivelles Arbona,traspassaren "Sa Cabana des Vicari" en acte de compravenda a un solleric cognomenat Pons i crec que de la familia del que ha sigut regidor del PSM de Sóller,Miquel Gual Pons.No fa gaire anys que també aquesta mateixa finca -on el Vicari Solivelles hi feu bastir amb permis del Bisbe Campins,el 1907,un oratori privat per celebrar-hi missa- passaria a altres mans.Comentaris

 • Mestre Moncaira,[Ofensiu]
  Siset Devesa | 23-02-2007

  m'agraden les vostres notes històriques sobre Mallorca. Què en queda de tot aquell passat, hores d'ara? Feu bé de servar-ho.

 • Estimat amic Moncaira...[Ofensiu]
  Unicorn Gris | 18-02-2007 | Valoració: 8

  Et poso un 8 al relat (per mi, una bona nota), però com a amic, i com a redactor ocasional de La Stoa, tens un 10 ben merescut.

  El teu relat està bé. Tens un entusiasme ben perceptible. Es nota que hi poses ganes, que t'agrada. I això entusiasma al lector: l'entusiasme es contagia.

  Per millorar, jo et diria que potser hauries hagut de dividir-ho en capítols (tot i que no super-llarg, una mica massa llarguet sí és).

  També no quedaria malament, si tens temps (si no, et recordo que un 8 és bona nota), ordenar-ho tot una mica, fer-ho més presentable literàriament.

  Però no pateixis, Moncaira, que tu m'agrades molt (com a escriptor i com a amic només, he he).

  En La Stoa sempre seràs benvingut.

  Una abraçada.

Ajuda'ns amb un donatiu

Ajuda'ns a pagar el manteniment de relatsencatala.cat Qualsevol aportació és més que benvinguda:

l´Autor

Foto de perfil de Cavaller de Moncaira

Cavaller de Moncaira

220 Relats

335 Comentaris

184178 Lectures

Valoració de l'autor: 9.02

Biografia:
Vaig neixer a França on els meus pares havien emigrat i quan tenia tretze anys venguérem a Mallorca d'on procedeix tota la meva nissaga.
A l'hora d'ara ja he passat la setentena d'anys. Per sang, adopció i sobretot convicció em consider mallorqui de socarrel i pet tant de llengua i cultura catalana i ho defensaré sempre. Ho he defensat al setmanari "Sóller" on ja col-laborava de petit visquent el seu fundador JOAN MARQUÉS ARBONA !Pinoi" - d'això han passat ja cinquanta anys. (Ho recordo per si acàs hi ha qui no ho sap o intencionadament ho hagués oblidat) També aquesta ha sigut la meva positura a la "VEU DE SÓLLER) i ja no diguem al quinzenal "L'ESTEL DE MALLORCA" que dirigeix i edita un entusiaste patriota del catalanisme que fuma en pipa com el santjoaner i ex-conserje de nit de l'hotel " Bahía Grande" nomenat Mateu Joan i Florit.
Ah que quedi clar que no sóc ni anti francés ni anti espanyol però sí anti centralista i anti jacobi.