T’envio un petó, escrit i pintat...

Un relat de: free sound
"T’envio un petó, escrit i pintat..."


T ‘envio un petó,

E scrit i pintat,
N avega pels mots,
V iatja amb color.
I sigui ben dolç,
O el sentis a prop,

U n bes amb amor,
N omés surt del cor.

P recís i concís,
E n cada racó,
T resor pel teu cos,
Ó clímax mai fos.
,
E stel juganer,
S omriure sincer,
C arícia amb plaer,
R egal bo i lleuger.
I sense vestir,
T u el veus sortir,

I cada matí,

P regunta el camí.
I si surt de nit,
N omés preferit,
T u ja l’has trobat,
A mb somni preuat.
T remola i s’escola,
,
A mb força ja vola,
M e’n fa melodies,
B ressant alegries.

S obre les carenes,
O entre les valls,
,
S uaus abraçades
E ntre mil encenalls.
N ítid i clar,
S ensible parlar,
E scull la paraula,

M illor estimar.
I cada petó,
D iferent el seu so,
A quest que ara canta,
,
D escriu la passió.
E ntre cotó fluix,

F a bonic dibuix,
E ntre cada línia,
L ‘encanta l’embruix.
I ara reviu, com aigua del riu,
C au sense mesura, en sura el caliu.
I matge amb so,
T reset amb fricció,
A mb rialla millor,
T ransport d’atracció.
.


Abril 2012

Comentaris

No hi ha comentaris, comenta'l tu primer