Els Bisbal del Mirador de Fornalutx: Honrada familia mallorquina

Un relat de: Cavaller de Moncaira

El cognom Bisbal, que és el segon meu i el primer de la meva mare (a.c.s).i dels seus avantpassats paterns, és ben antic al poble de Fornalutx i a la Vall de Sóller.
El 8 de maig de 1397 un Joan Bisbal comprava Les Donades. Fill i donatari seu, era, Romeu Bisbal, que féu testament, l’any 1423, amb Joan Avinyó notari a Sóller. Vendrà, després Jordi Bisbal testant el 29 de juliol de 1480, Jaume Bisbal que testà amb Antoni Morell el 1502 i era pare de Jordi testador ell el 1577 que féu usufructuària a la muller Joana i hereu a Jaume Bisbal fill seu.

Ja en els primers llibres de baptismes i matrimonis de l'església, implantats a rel del Sant Concili de Trente, trobam, ja l'any 1580, a un Miquel Bisbal – fill de Cristòfol Bisbal - casat, l’any anterior, amb Joana Ripoll; adults, per tant, qui dia 12 de maig d'aquell any batiaren el seu nadó nomenat Cristòfol (com el seu padrí patern òbviament) i del que eren compares o sigui padrins de font Pere Joan Bisbal Songer, i la filla d'un Jordi Bisbal que nomia Catalina.

A l'any seguent trobam que un altre fill de Cristòfol Bisbal, Bartomeu Bisbal casat, el 8 de març de 1580 amb la filla del difunt Simó Ballester, Beneta Ballester, esser el pare d'un nin nomenat Bartomeu com son pare; batiat el primer d'octubre del 1581 i del que fou padrí de fonts el seu conco Tofol.
En 1.586 –pel mes de desembre – trobam al llibre de baptismes,enregistrat el primer Bisbal fornalutxenc que dugui el nom d’Antoni.Un nom que pel que fa al llinatge que estam investigant,anirà repetint-se amb molta frequèmcia;arribant a esser el referent d’algun brancam..Fill de Joan i de Joana aquest primer Toni Bisbal fornalutxenc tengué per padrins de font a Antoni Pisà,d?Alaró i a Bartomeva Ripoll (de Bàlitx d’Avall) esposa de Bartomeu Reiners.
Els Bisbal que historiam aqui, són els avantpassats de la meva difunta mare Rosa Bisbal Alberti de Can Nyirvi (1897-1979).Una familia honrada i modesta que tenia les seves cases prop de l'església al lloc nomenat Es Mirador.
Joan Bisbal, àlies Florit, estava casat amb Catalina Deuso, de Sóller o Inca. El primer féu testament amb Roc Soler el 4 de març del 1623 i abans un acte notarial davant Joan Marroig, ambdós de Sóller, el 6 d’agost de 1652, la segona ella féu donació el mateix dia davant dit Joan Marroig. Altre Joan Bisbal Florit . possiblement son pare – hauria mort el vespre de la Patrona del 1605,havent fet testament el 25 d’agost d’aquell mateix any amb el notari Guillem Muntaner on consta era pare de Joan i Guillem Bisbal. Anys després, el 9 de setembre de 1617 moríria la muller de Joan Bisbal Florit ( pare ?) que nomia Joana.
Vicenç Bisbal Deuso - casat amb Margalida Frau Tries filla de Mateu i Joana (casats el 25 d’octubre de 1631) morí el 14 d’agost de 1682. El 7 d’agost de l’any anterior (1681) havia fet donació de béns davant Salvador Canals. Margalida Frau morí el 22 de febrer de l’any 1686.

Fills dels anteriors
Antoni Bisbal Frau (* 27 10 1663) que morí a edat infantil.
Antoni Bisbal Frau-segon, que continua- casà, el 23 d’abril de 1696, amb Catalina Colom Ros filla de Bartomeu i Catalina. Tingueren al menys un fill: Vicenç Bisbal Colom (veure més abaix)
Mateu Bisbal Frau († 17 01 1703) casà, el 21 setembre de 1685, amb Magdalena Llobera Mallol de Ca n’Altiu.
Joan Vicenç Bisbal Frau * 6 d’octubre del 1671.
Francesc Bisbal Frau consta en la partida de defunció que era pobre i que mori el 23 octubre de 1687.

Néts, besnéts i rebesnéts
Vicenç Bisbal Colom. Primerament, el 21 febrer de 1732, es casà amb Joana Maria Albertí Vicenç (1705-1740). El 5 d’agost de 1754 es tornà casar amb Florentina Colom Vicenç.(Veure més avall la descendència del primer matrimoni)
Bartomeu Bisbal Albertí es casà amb Maria Vicenç.El seu fill nomenat Vicenç Bisbal Vicenç –segons acte del notari Joan Baptista Marquès M 2192 de ARM – va vendre,l’11 de juliol del 1.822, uns terrenys de vinya i olivar que posseïa pel Marroig, d’herència de sa mare (Notari Joan B Marquès Ripoll major 3 febrer 1.807) i per valor de cent vuitanta- quatre lliures mallorquines, a Bernat Alberti Ripoll.
Margalida Bisbal Colom casà amb Sebastià Mir alies Morrons en primeres noces.El 19 de novembre de 1819 es casava per segona vegada amb Antoni Rotger Arbona.
Antoni Bisbal Colom casà amb Margalida Monserrat Noguera filla de Joan i Catalina.
Vicenç Bisbal Monserrat nascut 15 08 1782 era fill dels anteriors.

El Vicenç Bisbal Colom, marit de Joana Maria Albertí, dit de malnom Vicenç Passol cabrevejava el 20 de febrer de 1749 en nom d’ Antoni, Bartomeu i Vicenç Bisbal els seus fills d’edat pubilar una casa amb corralet que confrontava amb la de Joan Ginestra Frare i la d’hereus de Pere Lluc Mallol i Elisabet Mallol a més de la de Jaume Pereta, la qual era heretat d’Antoni Alberti el seu sogre.Els germans Antoni, Bartomeu i Vicenç Bisbal Passol, fills de Vicenç i Joana Maria Alberti, cabrevejaven anys més tard les mateixes cases

LA BRANCA DE CA S’ARRUFAT
Ixen de Mateu Bisbal Frau i Magdalena Llobera Mallol.
Vicenç Bisbal Llobera (1690-†9.11.1718). Es casà amb Catalina Arbona Ripoll filla de Bartomeu i Bel (articulo mortis 3 novembre de1718).
Antoni Bisbal Llobera conegut per En Toni Hermano morí el 13 d’agost 1765. S’havia casat (16.12.1724) amb Joana Vicenç Mir, filla de Jaume i Antònia. Sabem que tenia una caseta amb corralet prop de la plaça i un hortet no gaire enfora del torrent per una cabrevació feta el 1749.
Mateu Bisbal Llobera, germà dels precedents es casa amb Margalida Escales i continua la línia.
Antoni Bisbal Escales (†24.05.1812). Primer es casà amb Isabel Vicenç Mir, (filla d’ Antoni i Catalina), i després (17.05-1791) amb Maria Vicenç Bernat (filla d’ Antoni i Catalina).
Mateu Bisbal Escales morí l’any 1758 als 15 mesos.
Joana Maria Bisbal Escales morí el 15.juny.1769 als vuit anys.

Fills d'Antoni Bisbal Escales.
Margalida Bisbal Vicens nascuda pel març de 1793.
Mateu Bisbal Vicens (14 04 1799-†16 06 1857) era jornaler. Es casà el dia 29 novembre de 1829 amb Catalina Ros i Ros.
Simó Bisbal Vicenç (nascut el 1802) casat, el 15 juny 1839, amb Maria Bisbal Vicenç. Era teixidor d'ofici. La seva mare es deià Maria Vicenç Bernat. Possiblement es tracti de la branca coneguda per Can Paraira i de la qual tenim esquifides referències. Ens consta el naixement de dos fills de Simó Bisbal Vicenç i de Maria Bisbal Vicenç que nomien Antoni. El primer hauria nascut el 19 de febrer de 1844 i el segon el 28 de juny de 1847; la qual cosa ens indica a pensar que aquell hauria mort poc després del néixer.
Antoni Joan Bisbal Vicenç (29 01 1803-†25 10 1839).

Fills de Mateu Bisbal Vicenç i Catalina Ros i Ros
Antoni Bisbal Ros (23 01 1834-†2 10 1908) Fou empleat de l’ajuntament de Fornalutx com a satx. Es casà primer amb Rosa Arbona Mallol i en segones noces el dia de la Candalera de 1857 amb Antònia Arbona Colom.
Catalina Bisbal Ros.nasqué el 23 de març del 1842.

Fills d’Antoni Bisbal Ros
- Rosa Bisbal Arbona casada amb Miquel Oliver Amengual que fou mare de Joan Oliver Bisbal (Fornalutx 8 04 1910 i mort a Ciutat, “Clinica Mare Nostrum” el 26 09 1984).
Joan Oliver Bisbal era fuster d'ofici. Treballà una temporada a Sóller, a la fusteria de Mestre Tofol de Ca na Réia. Seria molestat, el 1948, per raons politiques d'esquerres. (Causa 49 del 1948). Fou empresonat del 14.03 al 10 04 de dit any 1948. Casat amb Maria Morell Ferrà era pare de Rosa O.M, esposa de Diego Porfatos (guardia civil);
Miquel Oliver Morell que ha seguit l’ofici de fuster com el pare; Catalina O.M. i d'Antoni Oliver Bisbal mort als 18 anys quan la familia habitava encara a Sóller.
- Catalina Bisbal Arbona morta, el 5 agost de l’any 1904, als 50 anys. Es casà (10 10 1885) amb Pere Antoni Nadal Mallol, fill d'Antoni i Maria. Dit de Ca Sa Mestra, fou batle de Fornalutx quan la 1ª República a Espanya.
- Antònia Bisbal Arbona, casada amb Bernadi Vicens Cifre, que fou mare de Magdalena Vicens Bisbal (nascuda el 1897) casada l’any 1919 amb Jaume Umbert Rullan Carboner; els quals anaren a habitar a Sóller al carrer de Sa Lluna on tenien cura de la Casa on al segle XVI on crucifix del Convent de franciscans hauria rajat sang.
Fills d’aquest matrimoni fornalutxenc de la Casa des Sant Cristo de Sóller foren :
Joana Aina (1920-1999) casada amb Luciano Alomar Valdomar ; Pep casat amb Magdalena Capó i pare d’una descendencia nombrosa; Bernadi, Antònia i Jaume

LA BRANCA DEL MIRADOR
Vicenç Bisbal Alberti (†19.10.1779) que era pobre, casat, el dia de Sant Jaume del 1767, amb Catarina Barceló Bisbal, fou el pare de Vicenç, Josep i Antoni Bisbal Barceló.
Vicenç nasqué el 1767 i Josep l’any 1772. La seva mare, Catalina Barceló Bisbal morí el 1822 i havia contret segon matrimoni amb Damià Reiners (Reinés) Ginestra.
Josep Bisbal Barceló es casà, amb Maria Castanyer Barceló, el 19 de juny de 1803 i fills seus foren Vicenç i Jacint Bisbal Castanyer casats respectivament amb Catarina, el primer, i amb Margalida Colom, el segon ,dit Sinto, (1811 -1866)
Vicenç Bisbal Castanyer (1808-1864) exerci l’ofici de pastor d’ovelles. Sabem de l’existència de tres infants seus Josep,Simó i Maria Bisbal Vicenç. Simó (nascut el 1851) casaria amb Antònia Sastre Busquets germana de Mestre Jaume Sauvadora un dels repadrins (2004) del batle actual Joan Alberti Sastre i de l’ex-batle i regidor Salvador Sastre Umbert.
Maria Bisbal Vicenç, la filla, seria la segona muller del meu besavi matern Antoni Bisbal Barceló i la mare de les seves filles Maria (1871-1946) casada amb Tomàs Mateu Peiró Sumarer i Catalina (1875-1965) esposa d’Antoni Alberti Arbona Llegat; aixi com
de dos altres infants morts en edat pupilar:
Vicenç Bisbal i Bisbal ( * març + 6 desembre 1880)
Margalida Bisbal i Bisbal (1883-1885)

Josep Bisbal Vicenç, el fill gran, es casà amb Esperança Escales passant a habitar a Sóller. Fills seus eren Josep que casà amb Maria Estades i Vicenç, casat, primer, amb Magdalena Rotger Rul.lan i després amb Francisca Miquel Bauçà (Parroquia de Sóller el 14 de març de 1903).
Josep (nascut el 1901) i Esperança (nascuda el 1902) Bisbal Rotger, esposa de Josep Soler Vicens eren de la primera dona, mentre que, de la segona, ho eren els germans Damià, Vicenç i Simó Bisbal Miquel.
El 19 d’abril de 1940 Damià Bisbal Miquel (1906-1986) es casava a l’església de Biniaraix amb Angela Grimalt. Filla d’aquesta parella són Francisca Bisbal Grimalt muller de Josep Sánchez Forteza i mare de Margalida Sánchez Bisbal.
Damià Bisbal Grimalt que habita, actualment, a Fornalutx - lloc d’on provenen els seus avantpassats paterns del Mirador. Casat amb Asención Sánchez Márquez, natural, ella, de la provincia de Cordova i vidua de Claudio Duque. Tenen una filla, nomenada, Angela Bisbal Sánchez (nascuda el 6.09.1976).
Germans majors de Francisca i de Damià Bisbal Grimalt són Vicenç i Pere Bisbal Grimalt. Vicenç està casat amb una al.lota nomenada Solange i Pere és el marit d’Isabel Gómez Garriga.
Vicenç Bisbal Miquel (Sóller 1910-1965) estava casat amb Margalida Mayol Arroyo (nascuda a l’illa de Puerto Rico però d’ascendència paterna biniaraixenca).
Durant un grapat d’anys ell i la seva dona regentaren a Fornalutx el Bar Deportivo que seria traspassat després a Antoni Ginestra i a Maria Puig. L’amo en Vicenç tenia oberta, al mateix lloc, una barberia i perruqueria per homes. La seva filla gran, Paquita, nasqué a Sóller el 1937 i casada amb el conrador fornalutxenc Bernat Mayol Alberti Nova, morí, a l’edat de 22 anys, el 1959; deixant un nin, de pocs dies, nomenat Joan Mayol Bisbal..En la actualitat (2005) Joan Mayol està casat amb Paula Martha Colom Salvà i és pare d’ un nin.
Joan Mayol Bisbal és, o era fa poc,conegut per la seva vinculació amb l’agrupació de teatre sollerica “Nova Terra” juntament amb un altre fornalutxenc de naixença Arnau Garcias Amengual de Ca Sa Llovera (a.c.s).el qual morí victima d’un accident de circulació, l’any 1980, el 6 de desembre.

Els Altres fills de Vicenç Bisbal Miquel i de Margalida Mayol Arroyo són:
Encarnació, o Encarna, nascuda el dia de Sant Jaume del 1938 i casada, amb Guillem Alcover Aguiló Botana, de Sóller, el 3 de març de 1962; Margalida, o Margot, vidua. al dia d’ara. d’Antoni Bujosa Pons;
Vicenç ( que visqué 7 mesos el 1941)
Pere (nascut el 3.12.1945) d’ofici cambrer i casat, el 28 de novembre de 1971, amb Francisca Morell Ripoll de Cas Xifoner de Sóller que han regentat fins fa poc, en dita població, la Cafeteria Madrid.
Josep o Pep (nascut el 22.5.1947), d'ofici manobre que ha tengut cura uns dotzeanys, del bar dels tornejos de la petanca a Sóller. Un antic jugador de l’Atlétic Fornalutx i una persona prou vinclada amb el footbal de la comarca sollerica. Casat, el 10 d’octubre de 1972,amb Bernardina Salazar Juárez la filla gran d’Antonio Salazar i d’Antonia Juárez Marín, un matrimoni d’immigrants de la regió murciana que fa cinquanta anys, juntament amb altres familiars seus,venguéren a habitar una llarga temporada a Fornalutx. Pep i Bernardina són els pares de Vicenç, Margalida i Pep Antoni Bisbal Salazar nascuts respectivament els anys 1973, 1975 i 1988. Margalida Bisbal Salazar es casà, el 1996, amb Antoni Ordinas i la parella ha tingut dos infants Antoni i Laura Ordinas Bisbal, el primer d’ells nascut el 1997.
Simó Bisbal Miquel i la seva esposa, Angela Oliver Canals, foren els pares de Vicenç Bisbal Oliver casat amb la filla d’Ismael Gallego i Catalina Bauçà sa difunta muller que un grapat d’anys regentaren aqui a Fornalutx el Restaurant Bellavista : Catalina Gallego Bauçà. Tenen dos infants Angela i Marc Bisbal Gallego.

La descendencia de Simó Bisbal Vicens i Antònia Sastre Busquets al dia d’avui està extingida
El fill gran Vicenç, conegut per Matita, i el més jove Simó (en Simunet) moríren fadrins respectivament el 1943 a Fornalutx i el 1962 a Sóller.Tenia, aquest darrer, setanta-dos anys; havent nascut cap al 1.890. La filla, Maria Bisbal Sastre, que es casà amb Bartomeu Vilanova, dit Es Pollencí o Es Sindic, tampoc deixà descendencia.
En quant a l’altre fill, Salvador Bisbal Sastre, casat amb Joana Aina Umbert Carbonera (germana de Jaume Umbert de qui hem parlat abans) i que molts anys treballà a les Cases de la Vila com a satx; ell morí a edat avençada l’any 1978. El premoríren els seus fills, Simó (1907-1912) que morí a consequència de cremadures, i Antònia Bisbal Umbert (1911-1968); el seu gendre Pere Joan Sacarés Morro, de Cas Carabasser de Sóller i la seva néta Francisca Sacarés Bisbal (9-05-1950-†11-09-1974). El 5 de maig de 1981, dos anys després de la mort de l’amo en Salvador, exhalava el seu darrer alè, a Son Dureta, sense deixar tampoc descendencia, el nét, Pere Sacarés Bisbal, nascut el 1943, dia 16 d’octubre.
En Pedro Sacarés exerci, pocs anys abans de morír, de fosser i fou ell el que donà sepultura a la meva mare Rosa Bisbal Alberti. Manobre d’ofici al igual que son pare. També un i altre estiguéren vinclats a l’Atletic Fornalutx com a entrenador el pare i porter de l’equip en Pedro. Germana de Vicenç i Sinto Bisbal Castanyer - de qui parlarem a continuació - era Catalina Bisbal Castanyer casada dia 7 de febrer de 1826 amb Joan Barceló Colom “Betli”. Fills seus foren Sinto casat amb Magdalena Escales; Monserrada (nascuda el 7.3.1829), Pep (22.4.1842) i Joan Barceló Bisbal (8.4.1845).
Josep Barceló Escales - fill de Sinto Barceló Bisbal i de Magdalena Escales - nascut el dia de Sant Esteve del 1871, es casaria, amb Antònia Sastre Arbona, el 7 d’agost de 1897.
La seva filla Magdalena, que nasqué el 27 de març de 1901, emigrarà a França on, el 7 de maig de 1932,contreu matrimoni amb Monsieur Hipolyte Marty (* 4 de juliol del 1.899) de qui nasquéren dos al-lots Louis ( Perigueux 25 de maig del 1933) i Jean Pierre (1.939) i una al.lota nomenada Paulette (1935) casada amb Monsieur Christian Grégoire.
Casat a Saint Germain en Dordogne el 6 de juliol de 1959, amb la publicista Nicole Blancher i pare d’Agnés Marty nascuda l’11 d’abril de 1960 i funcionaria com el seu pare de l’administració pública. Monsieur Louis Marty, a finals del vuitanta, vendrà destinat a Mallorca pel Govern francès per a fer-se càrrec de la direcció a Ciutat del Collège Français. Aquest descendent de fornalutxencs emigrats és oficial de les Palmes Académiques i agregat principal de l’administració escolar i universitaria de la República Francesa.
Magdalena Barceló Sastre -néta de Sinto Barceló Bisbal- tenia una germana Catalina nascuda el 25 d’abril de 1904.
BRANCA DE CAS MOSSO
Jacint Bisbal Castanyer
Nasqué el 6 de novembre del 1811 i morí el 12 de gener de 1855. Estava casat amb Margalida Colom Vicenç filla de Guillem i Jeronia de la que tengué cinc infants:
Josep nascut el 23 de novembre de 1840
Guillem, nascut el 7 de juliol de 1843 i mort el 29 de juliol de 1914. Casat amb Catalina Vicens Ballester fou pare de Jacint, Margalida, Catalina i Maria Antònia Bisbal Vicens.
Jacint o Sinto que continua després.
Vicenç nascut el 6 de desembre de 1848.
Maria *nascuda possiblement el 1855 (?) † 20 d’agost de 1887.
Jacint Bisbal Colom
Nasqué el 26 de setembre de 1846 i morí el 10 d’agost de 1.904. Es casà, primer,amb Catalina Colom Barceló filla de Bartomeu Colom i de Catalina Barceló i, en segones noces, amb Isabel Arbona Noguera filla de Francesc Arbona i d’Isabel Noguera.
Del primer matrimoni tengué a:
Margalida Bisbal Colom. Nascuda el 6 de gener i morta el 17 de gener de 1941.Estava casada amb Antoni Ripoll Colom.
Del segon llit nasquéren:
Maria que continua després
Jacint l’unic mascle nascut el 26 de maig de 1881 i mort sense descendència.
Maria Bisbal Arbona
Nasqué el 29 d’octubre de 1878 i morí el 26 de gener de 1945. Casada amb primeres noces,el 19 d’agost de 1899 amb Antoni Mayol Oliver alies Querpa de la familia de Cas Misser (Fornalutx 1871 - † Bélgica 1915) emigrà a Bélgica on nasquéren tres dels seus fills i retornant a Fornalutx després d’haver enviudat. L’any 1.922 es tornà casar amb un viduo, Pere Colom Roquetta de Can Barquer, qui ell tenia un fill i una filla d’un precedent matrimoni.
Els fills de Maria Bisbal Arbona i Antoni Mayol Oliver foren:
Jaume Mayol Bisbal. (1905- 1989) nasqué a Bélgica i morí aquí a Mallorca a Ciutat. Regentà a Brusselles un negoci de certa envergadura. Estava casat amb una mallorquina, Margalida Doménech Puigserver (1910-1992) i era pare d’Antoni Mayol Doménech, nascut el 1932, marit de Joana Frau i avi de Jaume i Margalida Mayol Frau.
Maria Mayol Bisbal, nascuda a Fornalutx el 19 de juny de 1908. Morí en els anys noranta en la mateixa població havent passat a Bélgica part de la seva infantesa amb els seus pares i germans. El 6 de juny de 1953 es casaria, ja en edat madura, amb Antoni Mayol Alberti dit de Ca Na Paula del que no deixà successió i enviduaria en els anys vuitanta.
Jacint Mayol Bisbal. Nascut a Belgica i mort a la vila d’Artà. Estava casat amb Maria Riera del que tengué un fill i una filla, Antoni i Maria Mayol Riera. A rel de la guerra civil espanyola 1936-39, trobant-se a Fornalutx i afiliat - militant de Falange Espanyola, al igual que el seu germà petit Antoni, ocupà unes quantes vegades el càrrec de gestor a l’Ajuntament de la nostra vila. Posteriorment entraria a formar part del Servei Fores
tal de Balears dit més endavant I.C.O.N.A i ja en època post franquista S.E.C.O.N.A.
Antoni Mayol Bisbal. Va neixer a Jempes, Bélgica el 1.913, i morí a Fornalutx,per l’agost del 2.000,als 87 anys. En el principi dels anys cinquanta fou “elegit” regidor de l’Ajuntament de Fornalutx pel nomenat terç de representació familiar. Posteriorment tendría cura d’una finca del seu germà Jaume al Pont d’Inca. Retornat a Fornalutx ell i la seva esposa adquiriren per compra la botiga de queviures dita Can Corona en el carrer de Sa Plaça en successió de Maria Buades Pons vidua de Joan Colom. Botiga que anys després trasladaria a la Plaça del poble a una casa comprada a Maria Vicens Solivellas i on actualment la seva filla Catalina Mayol Reinés i el seu gendre Lluc Morell Ripoll de Cas Xifoner de Sóller regenten una mena de petit supermercat local dit “Autoservicio Mayol”. Antoni Mayol Bisbal conegut en la seva joventut per En Toni de Cas Mosso passà a ser conegut per En Toni Corona rera la compra de la botiga indicada.
El 1944 havia contret matrimoni amb Margalida Reinés Alberti de Can Tumeris que el premorí.Antoni Mayol Bisbal fou un fervent militant i activista del Moviment de Cursets de Cristiandat de la Parroquia de la Nativitat de Maria a Fornalutx. Ell i la seva esposa pertanguéren igualment al moviment de matrimonis cristians i si mal no record al dels carismàtics. Tengué dues filles:
Maria nascuda el 1945 i actualment domiciliada a Sóller que està casada, des del 28 d’abril de 1965, amb l’instal-lador electricista Francesc Castañer Palou de qui té dues filles Catalina i Margalida Castañer Mayol i un fill Francesc Castañer Mayol que és enginyer.
Catalina ja esmentada aixi com el seu marit Lluc Morell Ripoll. Va neixer el 1947. Ella i la seva germana Maria estudiaren uns quants anys a un col.legi de les Monges de la Puresa al Pont d’Inca. Catalina Mayol Reinés es casà el 14 de gener de 1982. El 9 d’octubre del 1983 nasqué la filla Catalina Maria Morell Mayol. El 17 de març de 1987 neix el fill Lluc Morell Mayol.
I un fill: Antoni Mayol Reinés, nascut el 1951 i actualment domiciliat a Ciutat de Mallorca on és funcionari de la Telefónica. Casat amb Maria Neus Vives Mayol nascuda a la Bretanya francesa de pares deianencs i fornalutxencs no té descendencia.

Fi de la primera part

Comentaris

 • Faig un comentari sense votar dos cops.[Ofensiu]
  Unicorn Gris | 17-02-2006

  Finalment m'he llegit TOT aquest article, de principi a fi, sense saltar-me una línea. Com ja l'he puntuat, en aquest comentari el deixo sense vots (perquè una persona no pot votar dos cops, com si fos dues persones; seria fer trampa).

  Amb franquesa, Moncaira, aquest article li hauria vingut esplèndidament ser subdividit en capítols i ser publicat en parts, com Osset de Peluix.

  Es nota que té coses interessants, però així en un sol article, llegides totes juntes, es va massa trossos de carn en un sol dinar. I ja es sap, "lo bo, si breu, dos cops bo", i si no breu, en trossos si us plau.

  M'ha encuriosit algunes coses sobre accidents, matrimonis, poc habituals...

  Ja sé que els teus relats són fets reals en forma narrada bastant entretinguda, més que no literatura creativa... però en més d'una ocasió pots crear tocs de sorpresa.

  Aquí queden aquestes crítiques, amb pretensió constructiva.

 • Un interessant arbre geneaològic.[Ofensiu]
  Unicorn Gris | 31-01-2006 | Valoració: 9

  És un relat curiós. Llàstima tenir que marxar amb pressa i, la veritat, no haver-lo pogut llegir del tot (l'he guardat a preferits).

  Potser hauries d'explicar més detalls dels protagonistes. és un bon relat i originalitat però potser li falta centrar-se una mica més en l'entreteniment, si puc suggerir...

 • En sabeu una estona llarga[Ofensiu]
  Astut | 22-12-2005 | Valoració: 10

  Cavaller: Enhorabona! Es veu que de genealogia en sabeu una estona llarga.

Ajuda'ns amb un donatiu

Ajuda'ns a pagar el manteniment de relatsencatala.cat Qualsevol aportació és més que benvinguda:

l´Autor

Foto de perfil de Cavaller de Moncaira

Cavaller de Moncaira

220 Relats

335 Comentaris

184178 Lectures

Valoració de l'autor: 9.02

Biografia:
Vaig neixer a França on els meus pares havien emigrat i quan tenia tretze anys venguérem a Mallorca d'on procedeix tota la meva nissaga.
A l'hora d'ara ja he passat la setentena d'anys. Per sang, adopció i sobretot convicció em consider mallorqui de socarrel i pet tant de llengua i cultura catalana i ho defensaré sempre. Ho he defensat al setmanari "Sóller" on ja col-laborava de petit visquent el seu fundador JOAN MARQUÉS ARBONA !Pinoi" - d'això han passat ja cinquanta anys. (Ho recordo per si acàs hi ha qui no ho sap o intencionadament ho hagués oblidat) També aquesta ha sigut la meva positura a la "VEU DE SÓLLER) i ja no diguem al quinzenal "L'ESTEL DE MALLORCA" que dirigeix i edita un entusiaste patriota del catalanisme que fuma en pipa com el santjoaner i ex-conserje de nit de l'hotel " Bahía Grande" nomenat Mateu Joan i Florit.
Ah que quedi clar que no sóc ni anti francés ni anti espanyol però sí anti centralista i anti jacobi.